การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT


                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ผู้วิจัย              นางศุภวรรณ  วงค์ไชยา


ปีที่วิจัย           2557


 


บทคัดย่อ


 


                  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน เน้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้ความรู้สึกรับรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนและมีจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน โดยเริ่มเรียนรู้จากการใช้สมองซีกขวาต่อด้วยสมองซีกซ้ายสลับกันเป็นวงกลม และในขณะเรียนรู้ผู้เรียนจะผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดและการลงมือปฏิบัติแสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ


1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล 4


(อมร สะเพียรชัย อุทิศ)  จังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  จำนวน  23  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องการคูณ


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 15  แผน มีคุณภาพในระดับมากที่สุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก  (B)  ตั้งแต่ 0.32  - 0.80  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง การคูณ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ(rxy) ตั้งแต่ 0.45 - 0.75  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการการวิจัยพบว่า


                 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.03/80.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 


                      2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.6438   แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 64.38


                       3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ โดยรวมมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์