การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 ผู้ศึกษา    นางบุญช่วย  บุญอาจ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท

                สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 ปีรายงานผลการศึกษา   พ.ศ.2556

             การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  3)  เพื่อทดลองรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  4) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน  18  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  14  คน และผู้ปกครอง จำนวน 90 คน รวมจำนวน 122 คน โดยการสุ่มตัวอย่างครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  และผู้ปกครองใช้วิธีการสุ่มประเภทผสม คือ วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น และวิธีสุ่มอย่างง่าย ขอบเขตในการศึกษาคือ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย และผลการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เกิดจากรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ  โดยศึกษาในปีการศึกษา 2555 รายงานผลในปี  พ.ศ. 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  แบบสอบถามรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  และ แบบสอบถามผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และนำมาแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด

            ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  

            1) รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติระดับมาก  

            2) รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ผู้ศึกษาได้นำประเด็นหลัก  8  ประเด็น  ได้แก่  ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  การบริหารด้วยระบบคุณภาพ  การบริหารงบประมาณ  ความเป็นผู้นำทางวิชาการ   การบริหารแบบมีส่วนร่วม   ด้านบุคลากร  ด้านสภาพแวดล้อม  และผลการจัดการศึกษาปฐมวัย  และประเด็นย่อย  63  ประเด็น

            3) ผลการทดลองรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเทศบาล

พระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  พบว่า  ผู้ศึกษาร่วมกับโรงเรียนสามารถดำเนินงานตามกระบวนการในคู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  คือ  ครูผู้สอนมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคนโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิไปให้ความรู้  แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประสิทธิภาพ  โรงเรียนวิเคราะห์จุดหรือเรื่องที่ต้องการพัฒนาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย   กำหนดภาพความสำเร็จโดยการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อย  ด้านหลักสูตร  การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลและการบริหารจัดการชั้นเรียน  รวมทั้งวางแนวทางการพัฒนา  กำหนดวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสาร  ภาพความสำเร็จ  เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง  โดยครูวิชาการของโรงเรียนที่เป็นแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี  และผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มแรก  จากข้อมูลการสำรวจความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหารงาน  สร้างสื่อ  เครื่องมือการบริหารงาน  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการเรียนรู้  และส่งเสริมให้ความสำเร็จระยะสั้น  ประเมินติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้วิธีการประเมินอย่างสมดุล  ขยายผลและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้หลังการทดลอง

            4)  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  พบว่า ผลการตอบแบบสอบถามจากครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  จำนวน  30  คน  ในการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ทั้งผู้บริหารและครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครองมีความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  พบว่า  ด้านการปรับปรุงแก้ไขมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการตรวจสอบ  ด้านการปฏิบัติ  และด้านการวางแผนตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์