เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องหน้าที่พลเมือง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

ผู้วิจัย                นายพิทักษ์  ปรุงเหล็ก

ตำแหน่ง            ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

สถานศึกษา       โรงเรียนบ้านตะกรบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2

ปีที่วิจัย              2557

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องหน้าที่พลเมือง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพ  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหน้าที่พลเมือง   3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องหน้าที่พลเมือง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านตะกรบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  13  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องหน้าที่พลเมือง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหน้าที่พลเมือง  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบความแตกต่าง  โดยใช้  t-test

            ผลการวิจัยพบว่า  1)  เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องหน้าที่พลเมือง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  85.58/86.35  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80  2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหน้าที่พลเมือง  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   และ  3)  นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องหน้าที่พลเมือง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์