การเผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ผู้รายงาน           นางสาวสมใจ  วิมลปกรณ์

สถานที่ศึกษา     โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี

ปีที่ศึกษา           ปีการศึกษา  2556

 

บทคัดย่อ

 

            รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีจำนวน 39 คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2)แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R จำนวน 5 ชุด 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจสำคัญความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เวลาในการทดลอง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 30 ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ T-Test  Dependent

          ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้

1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบว่า แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.11/ 84.07 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่ใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R พบว่าหลังการฝึกนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์