ทัวร์มดตะนอย หนังสืออ่านเพิ่มเติม

ชื่อเรื่อง                              รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ทัวร์มดตะนอย

                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              

กลุ่มสาระการเรียนรู้            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้เขียน                                 นางสุทธยา  มีเฟือง

ตำแหน่ง                                   ครู  วิทยฐานะชำนาญการ   โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์1

ปีการศึกษา                               2555

 

บทคัดย่อ

 

             การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ทัวร์มดตะนอย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ทัวร์มดตะนอย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ทัวร์มดตะนอย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ทัวร์มดตะนอย               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555              โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต  2  จำนวน  26  คน  ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (Purposive random  Sampling ) สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และทดสอบค่า T-test (T-test dependent)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด ทัวร์มดตะนอย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ   84.67/83.80  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม     สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านม่วงค่อมที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.62)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์