รายงานผลการใช้แบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   


      การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  หน่วยการเรียนรู้ที่  5 เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้าเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้า  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนศรีจอมทอง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  6 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2557  จำนวน  172  คน  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  จำนวน  39  คน  ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ แบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จำนวน  5  เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้า   และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์  หรือ E1/E2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80  วิเคราะห์คะแนนการทดสอบระหว่างเรียนและเปรียบเทียบ  คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นใช้สถิติพื้นฐาน  คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  1. 1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  หน่วย การเรียนรู้ที่  5  เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้า  มีประสิทธิภาพ   90.40/89.35  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80                        

  2. 2.   การศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้า ผลปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

       3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  หน่วย            


การเรียนรู้ที่  5  เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้ามีความพึงพอใจในการในระดับที่มากที่สุด


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์