รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ชื่อเรื่อง             รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ สังกัดสำนักงานเขต

                       พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ชื่อผู้รายงาน        นายพินิจ  หงษ์พิมพ์

ปีที่รายงาน          2558

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ประเมินผลโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ ด้วยรูปแบบการประเมินแบบซิปป์(CIPP Model)

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์

ประชากรในการศึกษา ประกอบด้วย ครูโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ จำนวน 8 คน  นักเรียน 26 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม(Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage)ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1. ด้านสภาพแวดล้อม ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ โครงสร้างของการนิเทศภายใน ทั้งนี้ยังพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ โครงสร้างของโครงการ
  2. ด้านปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น ผลการประเมินระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ คือด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการวางแผนดำเนินโครงการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณดำเนินโครงการ และด้านอาคารสถานที่
  3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินระดับความคิดเห็นที่มีต่อด้านประเมินกระบวนการในการดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การดำเนินงานตามแผน รองลงมาคือ การบริหารกระบวนการนิเทศภายใน และการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ ตามลำดับ
  4. ด้านผลผลิตผลการประเมินระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกระบวนการนิเทศภายใน ด้านประเมินกระบวนการในการดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้บริหารรองลงมา คือ ด้านครูผู้สอนและด้านผู้เรียน ตามลำดับ
  5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมการสอนของครูทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข รองลงมา คือ ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและเสมอภาค และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีจำนวน 2 ข้อ ที่เท่ากัน คือ นักเรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบแก้ปัญหาด้วยตนเองและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเท่ากับครูจัดทำแบบทดสอบที่สอดคล้องตามจุดประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับ
  6. ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียน   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เกี่ยวกับนักเรียน รองลงมา คือ และเกี่ยวกับครูผู้สอน เกี่ยวกับโรงเรียน ตามลำดับ

6.1     ด้านเกี่ยวกับนักเรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูมากขึ้น รองลงมา คือ นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียนและขยันทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนมากขึ้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด มีจำนวน 2 ข้อเท่ากัน คือ นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการสอนที่หลากหลายของครูทั้งด้านสื่อและนวัตกรรมมากขึ้น  และ นักเรียนมีผลการเรียนและเกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆสูงขึ้น ตามลำดับ

6.2 ด้านเกี่ยวกับครูผู้สอน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการนิเทศภายในทำให้ครูมีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ การนิเทศภายในโรงเรียนควรดำเนินการนิเทศกับครูทุกคน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การนิเทศภายในโรงเรียนทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น ตามลำดับ

6.3 ด้านเกี่ยวกับโรงเรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสอนและบริหารจัดการมากขึ้น รองลงมา คือ โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากชุมชน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษามากขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการประเมินในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการนิเทศภายใน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลทำให้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนและควรมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในเป็นระยะ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์