เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

     เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านป่าเส้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ชื่อผู้ศึกษา      นางสุพัทรา  ลาเอ็ด

ปีการศึกษา     2557

                    การศึกษาผลการใช้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี ร  ล  ว  ควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าเส้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี ร  ล  ว  ควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี ร  ล  ว  ควบกล้ำ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี ร  ล  ว  ควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าเส้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 คน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี ร  ล  ว  ควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 เล่ม แผนการจัด การเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 18  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 วัดความรู้ ความเข้าใจ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ ตอนที่ 2 วัดทักษะการอ่าน จำนวน 15 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อ การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับจำนวน  10 ข้อ รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำ กลุ่มสาระ    การเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ เท่ากับ 87.13/84.76  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียน    สูงกว่าก่อนเรียน และความก้าวหน้าจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี       ร ล ว ควบกล้ำในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 48.57  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าเส้า      มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำที่มี ร ล ว ควบกล้ำอยู่ใน     ระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 99 คน กำลังออนไลน์