รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวทฤษฎีการสอนของ

                               คาร์ล ออร์ฟ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)

ชื่อผู้ศึกษา นายผดุง  จันทร์คา  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

ผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวทฤษฎีการสอนของคาร์ล ออร์ฟในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เรื่องการเป่าขลุ่ยไทย ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวทฤษฎีการสอนของคาร์ล ออร์ฟ 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเป่าขลุ่ยไทยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องการเป่าขลุ่ยไทยกับเกณฑ์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องการเป่าขลุ่ยไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557  จำนวน 6 ห้องเรียน 270 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน 42 คนโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากมีความเชื่อมั่นตามตารางการสุ่มของเครจซีและมอร์แกน (Krejecie and Morgan อ้างถึงในพิสณุ  ฟองศรี. 2549 : 204) ในระดับ 95% ดำเนินการทดลองเป็นเวลา 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุดการสอน เรื่อง ขลุ่ยไทยจำนวน 5 ชุด เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง ขลุ่ยไทย แบบวัดทักษะขลุ่ยไทย แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง ขลุ่ยไทย

ผลการศึกษาพบว่า

1. ความรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวทฤษฎีการสอนของคาร์ล ออร์ฟ หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย มีทักษะขลุ่ยไทยสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอยู่ในระดับมาก

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์