รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศ

บทคัดย่อ

            รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  สำนักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  เล่มนี้  มีวัตถุประสงค์

๑.  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐

๒.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคำ ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ระหว่างก่อนและหลังใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ

๓.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖/๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ((Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ จำนวน  ๕  เล่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และ  t – test   ผลการศึกษาพบว่า 

๑.  ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปรากฏว่า ชุดฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  โดยมีค่าประสิทธิภาพ  ๘๒.๑๐/๘๐.๑๘  แสดงว่า  ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีประสิทธิภาพสูง และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  ผลจากการที่ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  ๘๐/๘๐

๒.  การทดลองใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  หลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑

๓.  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย  ๔.๖๒

ดังนั้น ผลการทดลองนี้แสดงว่า  ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีประสิทธิภาพสูง  และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์