รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลงาน           รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน         นางสุภาพ  นกโวหาร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

                   โรงเรียนบ้านห้วยสะแก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1

ปีการศึกษา     2557

 
บทคัดย่อ

            รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน   โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ระหว่างก่อนและหลังเรียน และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน         ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

               ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มปกติ ที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  จำนวน  23  คน  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้มาจากเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีความเหมาะสมในการเป็นกลุ่มตัวอย่าง

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1)  เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานจัดทำขึ้น  จำนวน  15   เล่ม  พร้อมคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเอกสารประกอบการเรียน          ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 แผน  จำนวน 15 ชั่วโมง    2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่  1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยที่ 2  เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.65 และ อำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.60 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  เท่ากับ 0.81  และ           3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   แบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) จำนวน 10 ข้อ

           สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ (E1/ E2)  ของเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร  ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  (KR20) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (a - Alpha Coefficient) และการทดสอบค่าที  (t – test Dependent)  

              ผลการศึกษาปรากฏว่า

              1.   เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่สร้างขึ้น   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ 80.33  /81.30  

              2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน        ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

              3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมาก        ( x-bar = 4.25, S.D. = 0.96)  

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak