พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

ชื่อเรื่อง                             :    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

                                             เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                                             ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

ชื่อผู้วิจัย                           :    นางเพ็ญนภา   คูวิบูลย์ศิลป์

ประเภทผลงานวิชาการ       :    ผลงานวิจัย

 

บทคัดย่อ

                         

                            จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้สื่อประสม และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อประสม

                             ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา จำนวน 8 คน เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค23101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 แผน จำนวนเวลาเรียน 25 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค23101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ   4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (3) สื่อประสม เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5         (ค23101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรโดยการใช้สื่อประสม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                             ผลการวิจัยพบว่า (1) สื่อประสม เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.77 / 75.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75 / 75 ที่กำหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อประสม นักเรียนร้อยละ 87.50    ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรโดยใช้สื่อประสมอยู่ในระดับมากซึ่งระดับความพึงพอใจทุกรายการอยู่ในระดับมากหรือมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์