หนังสืออ่านเพิ่มเติม

ชื่อเรื่อง         :   การพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   
                     ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                 


ผู้รายงาน       :   นางสาวจันทร์ทิพย์  ธุรกิจ


หน่วยงาน      :   โรงเรียนวัดสีสุก  สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร


ปีการศึกษา    :   2557


 


บทคัดย่อ


           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระ   การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสีสุกสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 28 คน โดยได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 เล่ม (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ  ( dependent) และร้อยละความก้าวหน้า


ผลการศึกษาพบว่า


           1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ / เท่ากับ 86.22/84.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้


           2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้า พบว่ามีค่าเฉลี่ยร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 38.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์