ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  สร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง              (เชียงรายจรูญราษฏร์) ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)  ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน           นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ จำนวน 10 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ควบคู่กับหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ จำนวน 22 แผน เวลาเรียน 22 ชั่วโมง และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์) ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าที (t-test) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้หนังสือส่งเสริม     การอ่านจับใจความ โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการศึกษาพบว่า

                        1.  หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ ทั้ง 10 เรื่อง มีประสิทธิภาพ 87.00/86.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

                        2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์) ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน จับใจความ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                       3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11

                   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์