เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย  ผาสุข  ถาวร

ปีที่ทำวิจัย   2557

 

บทคัดย่อ

 

                วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ (1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                โดยมีวิธีดำเนินกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อการทดลองใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้มาจากการสุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ได้ห้อง ม.1/10 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น เล่มที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เล่มที่ 3 เรื่อง วัยรุ่นและพัฒนาการทางเพศ และเล่มที่ 4 เรื่อง การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา          พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 50 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ             ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่า ที (t-test)

                ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา    สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่า 82.53/84.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการทดลองโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนทดลองใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านลักษณะรูปเล่ม และด้านมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์