การพัฒนาชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คำและการสร้างคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

     

การพัฒนาชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คำและการสร้างคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 ภัทรพร ช่วยชนะ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คำและการสร้างคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และตรวจสอบชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องคำและการสร้างคำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 31 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง (one-group pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คำและการสร้างคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำและการสร้างคำ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่า t (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คำและการสร้างคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 83.58/81.23  และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่า ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำและการสร้างคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คำและการสร้างคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในระดับมากที่สุด  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 

                                                                                                                                

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์