บทคัดย่อ : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4

 


ชื่อเรื่อง              :  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ผู้ศึกษา               :  นายกิตติภูมิ   ไทรบุรี


ปีการศึกษา        :  2556


 


บทคัดย่อ


                            ในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ


เทคโนโลยี  เรื่องผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์    1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   3)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงสระ จำนวน  37 คน  สถิติที่ใช้  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test  แบบ     one-sample


 


ผลการศึกษา


                    ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน  เรื่องผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระ การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ทั้ง 5 เรื่อง    มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  คือ   E1/E2 = 82.54 / 81.97  สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 80  ทำการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ  t-test      one-sample  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์