รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม “เรียนรู้จากคำ จำพยัญชนะ” ตามแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง    :     รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม “เรียนรู้จากคำ จำพยัญชนะ”

                       ตามแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม  เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

                       ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น

ชื่อผู้วิจัย  :     นางเรณู   อินทร์แจ่ม

 

 

บทคัดย่อ

 

 

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ก่อนและหลัง  การใช้ชุดกิจกรรม “เรียนรู้จากคำ  จำพยัญชนะ” ตามแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม  เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษ    ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม “เรียนรู้จากคำ  จำพยัญชนะ” ตามแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีอายุ 5 – 6 ปีโรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น  ปีการศึกษา  2556  จำนวน  15  คน  ซึ่งได้มาโดย เป็นกลุ่มเป้าหมาย         แบบเจาะจงตามความมุ่งหมาย (purposive sampling)  ให้ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้ชุดกิจกรรม “เรียนรู้จากคำ  จำพยัญชนะ” ตามแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม  เพื่อพัฒนาความสามารถ          ทางภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่      1) ชุดกิจกรรม “เรียนรู้จากคำ  จำพยัญชนะ” ตามแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  จำนวน 9  ชุด รวม  60  กิจกรรม 2)  แผนการจัดประสบการณ์การใช้ชุดกิจกรรม “เรียนรู้จากคำ  จำพยัญชนะ” ตามแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม     เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย จำนวน  60  แผน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ  4 ด้าน  คือ  1) ด้าน  การฟัง  2) ด้านการพูด  3) ด้านการอ่าน  4) ด้านการเขียน รวม  20 ข้อ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและหาประสิทธิภาพแล้วว่ามีคุณภาพ  สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้ค่าเฉลี่ย และ  t - test

ผลการวิจัยพบว่า  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการใช้ชุดกิจกรรม “เรียนรู้จากคำ  จำพยัญชนะ” ตามแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม  เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ      ที่ระดับ  .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์