รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืช และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านสำโรง  อำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2557

ผู้รายงาน     วิภาพร  ศิริมาตรกูล

ปีที่รายงาน   2557

สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านสำโรง  อำเภอศรีณรงค์ 

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3

 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  (1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และ (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์ 

           กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านสำโรง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  22  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่     (1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์  จำนวน  10  เล่ม  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  10 แผน  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก   จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.30 ถึง 0.73  ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.24  ถึง 0.76   และค่าความเชื่อมั่น  0.90 และ(4)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ จำนวน 10 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.36 ถึง  0.80  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.89  

           สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t – Test 

           ผลการวิจัย  พบว่า

               1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.16/84.24  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  80/80

               2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

               3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  4.59

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์