การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อผลงานทางวิชาการ      การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง

                                    ตำบลส้มป่อย  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ประเมิน                          นางละมัย  บัวบาง

ปีที่ประเมิน                       ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลส้มป่อย  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์(CIPP Model) โดยประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  2)เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง  ตำบลส้มป่อย  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน  1 คน  ครู จำนวน  4 คน  นักเรียนจำนวน 44 คน ผู้ปกครอง  จำนวน  42 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน  รวม  98 คน   เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.93 และฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     

  ผลการประเมิน พบว่า

 

1.ผลการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลส้มป่อย  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหาร  ครู    ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลผลิต รองลงมา คือ   ด้านปัจจัยนำเข้า ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านบริบท

1.1 ด้านบริบท ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงสร้างของโครงการมุ่งพัฒนาคุณภาพของครูและนักเรียน รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีโอกาสบรรลุผลในทางปฏิบัติจริง ส่วนข้อที่มี ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเฉพาะเจาะจง

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สื่อ/เครื่องมือในกิจกรรมสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ รองลงมา คือ บุคลากรมีคำสั่งมอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ บุคลากรมีจำนวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน

1.3 ด้านกระบวนการ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ มีการมอบหมายงานให้คณะทำงานออย่างชัดเจน เหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการกำหนดแนวทางทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

1.4 ด้านผลผลิต ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดกิจกรรมใช้วิธีการที่หลากหลายโดยมีการบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ รองลงมา คือ มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม่และนำมาปรับและประยุกต์ในการใช้ในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมอื่นๆ

2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลส้มป่อย  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ครู และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รองลงมาคือ นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางวิชาการจากกิจกรรมต่างๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์