เผยแพร่ผลงานของครูวิลาสีนี ถนนทิพย์ เรื่องผลการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียนชุดเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องที่รายงาน :  ผลการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชุดเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     

ชื่อผู้รายงาน  :  นางวิลาสินี  ถนนทิพย์

ปีการศึกษา :  2557

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   (1) เพื่อสร้างหนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชุดเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 8  เล่ม       ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80      (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องศิลปะในท้องถิ่น  ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชุดเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 8  เล่ม  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน   ที่มีต่อหนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชุดเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 8  เล่ม   (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของผู้ที่ได้รับการเผยแพร่หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชุดเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 8 เล่ม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม)   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    ซึ่งได้ทำการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  จำนวน 40 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการพัฒนา ประกอบด้วย         (1) หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 20 ข้อ       (3) แผนการจัดการเรียนรู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน เรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น  จำนวน 8 เล่ม      การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS     หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน   ด้วยหนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน เรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น โดยใช้ t-test  แบบ dependent

ผลการศึกษาหนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 8 เล่ม     มีค่าประสิทธิภาพ  E1/ E2  คือ 80.63/84.50     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 20 ข้อ   ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับนี้มีค่าความยากง่าย(p)   ตั้งแต่ .45-.75    มีค่าอำนาจจำแนก(r) ตั้งแต่ .20-.60  และมีค่าความเชื่อมั่น 0.85       และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       หลังเรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน  ชุดเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    จำนวน 8 เล่ม สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน     ชุดเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01       

หมายเหตุ : ท่านใดสนใจชมนวัตกรรม กรุณาติดต่อ คุณครูวิลาสินี  ถนนทิพย์  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร.086-5065498 หรือ ที่ a6juae23@windowslive.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 116 คน กำลังออนไลน์