เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรั[นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010

             สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้รายงาน  นายจักร์กฤษ  ถาวรสาลี

ปีการศึกษา 2557

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Excel 2010สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม  Microsoft  Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80      เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Excel 2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางเตย  ปีการศึกษา 2557  จำนวน 23 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Excel 2010สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Excel 2010

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Excel 2010 สำหรับนักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.57/90.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้                      ดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Excel 2010 สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ  0.8235  หรือคิดเป็นร้อยละ  82.35  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Excel 2010 สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าเฉลี่ย  4.64  อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์