รายงานการพัฒนาชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา ง22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานเกษตรพื้นฐาน สำหรั

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง      :  รายงานการพัฒนาชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา ง22101
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานเกษตรพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

ผู้วิจัย        :  นายณัชช์ฐกัณฐ์  ศรีสวัสดิ์

ปีที่รายงาน  :  2557 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              รายงานการพัฒนาชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา ง22101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานเกษตรพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา
ง22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานเกษตรพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
กันทรลักษ์วิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา ง22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานเกษตรพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และ 3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน
รหัสวิชา ง22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานเกษตรพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 389  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 49 คนใช้เวลาในการศึกษาวิจัยจำนวน 9 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 ชั่วโมง

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดการสอนรายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา
ง22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานเกษตรพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
กันทรลักษ์วิทยา จำนวน 7 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน  รหัสวิชา
ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  18  ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ  4)  แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา ง22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานเกษตรพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ

              สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t  

             ผลการวิจัย พบว่า     

                 1.  ชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา ง22101 หน่วยการเรียนรู้ที่  1
งานเกษตรพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.35/ 80.75 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

                 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา
ง22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานเกษตรพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
กันทรลักษ์วิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

                 3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน รหัสวิชา ง22101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานเกษตรพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
กันทรลักษ์วิทยา มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 89 คน กำลังออนไลน์