การประเมินโครงการวินัยเข้มแข็งของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ชื่อเรื่อง                     รายงานการประเมินโครงการวินัยเข้มแข็ง ของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

                                   ปีการศึกษา 2557

ผู้ประเมิน                 นางณิญาพัณณ์  สิริเบญจศักดิ์

ปีที่ประเมิน              ปีการศึกษา 2557

 

                   รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานโครงการวินัยเข้มแข็ง
ของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  ปีการศึกษา 2556 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 4 คน 
ข้าราชการครู จำนวน  89 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  320 คน  และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน  320  คน  รวม  749  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

                      ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

                   1. การประเมินโครงการวินัยเข้มแข็ง ของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ปีการศึกษา 2557

ด้านสภาวะแวดล้อม (Context)  ผลการประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

                   2. การประเมินโครงการวินัยเข้มแข็ง ของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ปีการศึกษา 2557

ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผลการประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

                   3. การประเมินโครงการวินัยเข้มแข็ง ของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ปีการศึกษา 2557
ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินในภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

                   4. การประเมินโครงการวินัยเข้มแข็ง ของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ปีการศึกษา 2557 ด้านผลผลิต  (Product) ผลการประเมินในภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

                           4.1 ด้านความสำเร็จของโครงการ ในภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

                           4.2 ด้านผลสำเร็จของกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                           4.3 ด้านพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                           4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์