ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การทำผ้าบาติกเทคนิคต่างๆ

ชื่อเรื่อง        ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์  

                  เรื่อง การทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน     นายสิทธิชัย  แก้วคำ

ปีที่รายงาน   2558

 

บทคัดย่อ

               ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์   เรื่อง  การทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

(1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์   เรื่อง การทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (3) เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ  (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่องการทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รายวิชาสาระเพิ่มเติมบาติก 3 รหัสวิชา ง22203 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์   เรื่อง  การทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 5  ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน จำนวน 2 ฉบับ (3)แบบประเมินทักษะปฏิบัติ และ(4) แบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 20 ข้อ   ผลการวิจัยพบว่า

               1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์   เรื่อง การทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายชุดพบว่าทุกชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี้ ชุดที่ 1 E1/E2 = 80.63/81.46 ชุดที่2 E1/E2 = 82.08/80.63 ชุดที่ 3      E1/E2 = 81.67/81.25 ชุดที่ 4 E1/E2 = 80.63/80.83 และชุดที่ 5 E1/E2 = 81.67/80.00  เป็นไปตามเกณฑ์

               2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ .7418 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.18

               3. ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์   เรื่อง การทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์มีผลการประเมินทักษะปฏิบัติผ่านร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีมากทุกคน

               4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการทำผ้าบาติกเทคนิคต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์