ปัจจัยและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

สุพัศพงษ์  อนุชิตโสภาพันธุ์ (2556).  ปัจจัยและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการ  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 7 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 คน (ยกเว้นผู้วิจัย) ครูผู้สอน 178 คน ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2556  ทั้งหมด 203 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ใช้แบบสอบถามทั้งสิ้น 203 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัย สรุปได้ว่า

1. ปัจจัยการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยการบริหารงานวิชาการ แต่ละด้าน 5 ด้าน พบว่า ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านชุมชน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านทรัพยากร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านครูผู้สอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านผู้บริหาร และด้านสภาพของโรงเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาแยกตามประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ แต่ละด้าน 6 ด้าน พบว่า ประสิทธิผล   การบริหารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ กับ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการนิเทศการศึกษา มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านการประเมินผล มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์