การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง          การงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย               สุพัศพงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร        2) เพื่อศึกษาระดับ   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และ3) เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร งานวิชาการที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) ทั้งหมด 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (rating scale)  การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ วิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย ( )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จากค่าเฉลี่ย ( )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำไปแปลผลตามเกณฑ์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา และวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงาน            เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  พบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.45)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุดคือ (  = 4.59) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา       มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (  = 4.52)  ด้านการนิเทศภายใน มีการบริหารงานวิชาการ   อยู่ในระดับมาก (  = 4.47)  ด้านการวัดผลประเมินผล มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก    (  = 4.45)  ด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (  = 4.44)  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (  = 4.43)  ด้านการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้  มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (  = 4.42)  ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (  = 4.41)  และด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (  = 4.34)

                2. ผลการศึกษาระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้   (  = 51.62)  รายวิชาที่อยู่ในระดับพอใช้คือ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  และวิชาศิลปะ  ส่วนวิชาที่ควรรับปรุงคือ วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาคณิตศาสตร์ ตามลำดับ

                3.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า  การบริหารงานวิชาการส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร   การบริหารงานวิชาการสามารถอธิบายความผันแปรของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ได้ร้อยละ 5.44  และตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จำนวน 2 ตัว คือ  ด้านการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ          จัดการเรียนรู้  และด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งผลในทางบวก ส่วนตัวแปรที่เหลืออีก 7  ตัว ไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์