การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา ง30210 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา ง30210 คอมพิวเตอร์กราฟิก  
                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( www.kroopol.com)
ผู้รายงาน         นายทรงพล  ศิริรมยานนท์
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา     โรงเรียนไพศาลพิทยาคม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ปีที่พัฒนา        ปีการศึกษา  2557

บทคัดย่อ

       การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย     สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชา ง30210 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองภาคสนาม  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม  จำนวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาครั้งนี้ประกอบด้วย  คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนบนเครือข่าย  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง30210 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สถิติที่ใช้ใน    การวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบที   (t-test)

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
     1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย  รายวิชา ง30210 คอมพิวเตอร์กราฟิก      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 85.47/87.28  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
     2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายชุดนี้  มีค่าเท่ากับ 0.78
     3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยความสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
     4.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บทเรียนบนเครือข่ายโดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์