รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)

บทคัดย่อ


           ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดเลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80       เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดเลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน ชุดเลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้      การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวน 10 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 17 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประเภทพืชผักสวนครัว เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว ดิน  ปุ๋ย และการขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า จำนวน 10 ข้อ ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ดัชนีประสิทธิผล ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 


 สรุปผลการศึกษา


         จากการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏผลดังนี้


         1.  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 เล่ม พบว่า  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 ที่ตั้งไว้ คือ มีค่าประสิทธิภาพ 88.72/89.67 แสดงว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพจริง


         2.  ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบ   การเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 19.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.69 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 26.90           ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52 ผลต่างคะแนนเฉลี่ย 7.40 และร้อยละของผลต่าง 24.67แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน     


         3.  ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว   มีค่าเท่ากับ 0.7047 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัวมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.47


         4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านหนองบัว ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ    ต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เลาะริมรั้วพืชผักสวนครัว ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (µ = 4.75, s= 0.45)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์