หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์จังหวัดสุโขทัย รุ่น 3 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552 (เรียนที่เชียงใหม่) สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2552 และที่ศูนย์นราธิวาสรับสมัครระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2552
      
    คุณสมบัติเฉพาะ
          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
          -สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
          1. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางสาธารณสุข ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือทางอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          1.1 ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
          1.2 อนุปริญญาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          1.3 ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย)
          1.4 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
          1.5 ประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารแพทย์ (สาธารณสุขศาสตร์)
          1.6 ประกาศนียบัตรทันตาภิบาล
          1.7 ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
          1.8 ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์
          1.9 ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์
          1.10 ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
          1.11 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชนชั้นสูง
          1.12 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)
          1.13 ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์
          1.14 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทุกสาขา


          2.สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          2.1. ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัยจัตวา
          2.2 ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย
          2.3 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย
          2.4 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนามัย
          2.5 ประกาศนียบัตรวิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย)
          2.6 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
          2.7 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัชกร
          2.8 ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
          2.9 ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
          2.10 ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาล (ระดับต้น)
          2.11 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น
          2.12 ประกาศนียบัตรรังสีเทคนิค
          2.13 ประกาศนียบัตรเวชสถิติ
          2.14 ประกาศนียบัตรเวชสาธิต
          2.15 ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา
          2.16 ประกาศนียบัตรเวชกรรมฟื้นฟู
          2.17 ประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์
          2.18 ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย
          2.19 ประกาศนียบัตรที่เทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยรับรอง และ
          2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 และ


          3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรองให้เป็นหลักสูตรสำหรับ
การปรับเปลี่ยนสายงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
          3.1 หลักสูตรการอบรมปรับเปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
          3.2 หลักสูตรสาธารณสุขอำเภอ
          3.3 หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง
          3.4 หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น
          3.5 หลักสูตรหัวหน้าสถานีอนามัย


          4. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย / กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสาธารณสุขอำเภอ หรือผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หรือหัวหน้าสถานีอนามัย หรือดำรงตำแหน่งในสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน หรือสายงานอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
          -ผู้มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนด หรือมีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเป็นรายไป และเสนอต่อกรรมการสภาวิชาการ เพื่อให้ความเห็นชอบ

          ขั้นตอนการสมัครสอบ
          -ดาวน์โหลดใบสมัครที่ Web Site คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
http://www.ph.buu.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2552
          -สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2552
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
         
หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
          2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป จะต้องเป็นรูป
ที่ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร (หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุล สาขาวิชาที่สมัครด้วย)
          3.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
          4.ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษา
ภาคเรียนสุดท้าย พร้อมสำเนาถ่าย
          5.ใบรับรองของผู้บังคับบัญชา
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร.0-3810-2745
         
http://www.ph.buu.ac.th
          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105917 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


 ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉ.404 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์