มหาวิทยาลัยศิลปากรคัดเรียนป.โท

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครทางอินเตอร์เนตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2552
          
คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           2.เป็นผู้มีความประพฤติดี
           3.เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
          
คุณสมบัติทางการศึกษา
           1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต/มหาบัณฑิต
           2.มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชากำหนด (ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชา)
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชากำหนด มิฉะนั้นจะไม่มี
สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ แม้ว่าจะสอบคัดเลือกได้ก็ตาม
          
หลักฐานในการสมัคร
           1.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551
           -สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองวุฒิ ซึ่งมีผู้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว 1 ชุด
           -สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี/โท (transcript) โดยระบุคะแนน
หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้ จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่องต้องแนบใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ. สูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าอนุปริญญา มาด้วย จำนวน 1 ชุด)
           -รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด 4 x 5 ซม. หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป รูปถ่ายนี้ต้องถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)
           -หลักฐานต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ภาควิชากำหนดไว้ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การ
ทำงาน หนังสือแนะนำและสนับสนุนให้ศึกษาต่อ ฯลฯ (ตามแบบฟอร์มที่มีอยู่ท้ายคู่มือการสมัคร)
           -หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ
อย่างละ 1 ชุด กรณีชื่อ - นามสกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร และ transcript
           2.สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551
           -หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร
           -ใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551
จำนวน 1 ชุด
           -สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) เท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคการศึกษา
สุดท้าย จำนวน 1 ชุด
           -หลักฐานที่ต้องนำมาให้เพิ่มเติมในกรณีที่สอบคัดเลือกได้ ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
           สำเนาใบรับรองวุฒิ จำนวน 1 ชุด
           สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด

           สมัครทางอินเตอร์เน็ต
           ผู้ประสงค์จะสมัครทางอินเตอร์เน็ต ขอให้ลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาต่อฯ ได้ที่
http://www.graduate.su.ac.th แล้วส่งหลักฐานที่ครบถ้วน และธนาณัติเงินจำนวน 600 บาท (ค่าคู่มือการสมัครและค่าสมัคร) ส่งทางไปรษณีย์ (ดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 6.1)
           สนใจติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 -2880 -9942 – 3 หรือ 0 -2880 -9925 – 36 ต่อ 2205, 2207, 2210 หรือที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชั้น 7 อาคาร 50 ปี) พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทรศัพท์ 0- 3424 -3435, 0 -3421 -8789 หรือ 0 -3427- 0223 ต่อ 22530


           ทางด้านคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน[MPPM]รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2552
          
สถานที่เรียน 
           - วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
           - สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
          
คุณสมบัติผู้สมัคร
           1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรอง
           2. ต้องมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
ประจำคณะวิทยาการจัดการอาจจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครที่เหมาะสมและสามารถที่จะศึกษา
จนสำเร็จได้
          
หลักฐานเพิ่มเติม
           -หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ[MBA] สถานที่เรียน 
           - วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
           - สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
           - สำนักงานโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ
           โรงแรมดีลักษณ์ เพลส เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
          

           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์[MPA] สถานที่เรียน 
           - สำนักงานโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ
           โรงแรมดีลักษณ์ เพลส เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

           รายละเอียดการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุฑามาศ เมฑนิติ หรือ คุณศรีสกุล พิทักษานุรัตน์ โทร.0-3259-4031 หรือ 0-3259-4043-50 ต่อ 1140 หรือ 1145 หรือ www.management.su.ac.th

           (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105865 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


 ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.014 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์