โรงเรียนนายเรือรับนักเรียนเตรียมทหาร ปี 52

           กองทัพเรือ ต้องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร
สั่งซื้อระเบียบการสมัครตั้งแต่วันนี้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
       
    คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1.กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
           2.เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง 14-17 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538)
           3.มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
           4.มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกำหนด
           5.ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ 
           -อายุ 14 ปี สูง 155 ซม.-น้ำหนัก 40 กก.
           -อายุ 15 ปี สูง 157 ซม.-น้ำหนัก 42 กก.
           -อายุ 16 ปี สูง 159 ซม.-น้ำหนัก 44 กก. 
           -อายุ 17 ปี สูง 161 ซม.-น้ำหนัก 46 กก.
           6.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
           7.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
           8.ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
           9.เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
           10.มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้
           11.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
           12.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
           13.ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           14.บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้
หมายเหตุ : คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 1-14 นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที
         
  หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร
           1.เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
           2.ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา
           3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
           4.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
           5.เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ (ประเภทที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบทุกรอบ ตามระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร)
           1) เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร-ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพใน ขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามปกติ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
           2) เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร-ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้ำหรือปฏิบัติหน้าที่สำรวจจัดทำเขตแดนระหว่างประเทศซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือ บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือ เข็มกล้าหาญ
           3) เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร-ตำรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
           หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ผู้สมัครต้องถ่ายรูป โดยคณะกรรมการรับสมัครของโรงเรียนนายเรือ มีค่าใช้จ่าย 100 บาท

           การรับสมัคร
           1.การสมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2552 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์)
           2.การสมัครด้วยตนเอง รับสมัครพร้อมกันกับโรงเรียนเหล่าทัพต่าง ๆ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ราคาชุดละ 60 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2551 ถึงวันปิดรับสมัคร

           สามารถซื้อระเบียบการรับสมัคร ได้ที่
          
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
           -โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ 
           -โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
           -ราชนาวิกสภา ถ.อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
           -กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพฯ (พระราชวังเดิม)
           -ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ 
           -สมาคมภริยาทหารเรือ (ราชนาวีสโมสร-ท่าช้าง กรุงเทพฯ)
          
พื้นที่ต่างจังหวัด
           -โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก 
           -ฐานทัพเรือสัตหีบ(ร้านค้ากิจการห้องเย็น) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
           -ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 
           -กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 จ.ภูเก็ต
           -สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.5 สัตหีบ) 
           -สถานีวัดความสั่นสะเทือนกองทัพเรือ จ.เชียงใหม่
           -กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายตากสินมหาราช) จ.จันทบุรี
           หรือสั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 90 บาท โดยใช้ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์ หรือธนาณัติ สั่งจ่ายที่ไปรษณีย์สมุทรปราการ ส่งในนาม “สำนักงานสอบคัดเลือก”โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 
     
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2475-3890, 0-2475-3980 และ 0-2475-3990

           (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105883 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


 ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.014 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์