การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผลงาน                             การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ผู้ศึกษา                                  นางสาวภัทราภรณ์   แก้วเจริญ

สังกัด                                     โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ปีที่ศึกษา                                ปีการศึกษา  2557  

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ซึ่งได้มาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เขียนและอ่านตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ไม่คล่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะ  เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา จำนวน 20 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา    จำนวน 20 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา จำนวน 10 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาดำเนินการสอนด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาทั้งสิ้น  20 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (item objective congruence index : IOC) ค่าความยาก (P) ค่าอำนาจ จำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นใช้การหาค่า E1 และ E2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

 

1)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.23/84.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้ศึกษากำหนดไว้ 80/80

                           2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ 38.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 80.25 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่โรงเรียนกำหนดไว้ และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ทุกคน

3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.34 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ เรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์