การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด My Small World ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

ชื่องานวิจัย        การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

                       ชุด My Small World ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ของนักเรียน

                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย            นางฐปนัตว์ หนูสุคนธ์

ปีที่พัฒนา          2556

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Small World สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Small World ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Small World ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Small World จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน จำนวน 1 ฉบับ  จำนวน 30 ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 13 ข้อวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติทีแบบจับคู่ (Paired Samples T- test)

                ผลการวิจัย พบว่า  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Small World มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.60/76.19 สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 2) ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Small World ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด My Small World โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์