การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่าน บทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation

เรื่อง               การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่าน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา           สุคนธิ์ทิพย์  ไชยโยธา

ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์

ปีที่ศึกษา         2556

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ  ชุด English Conversation  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล    วัดจอมคีรีนาคพรต  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่าน     บทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยม   ศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 14 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.27 - 0.76 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27 - 0.73 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.92  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)  ผลปรากฏ ดังนี้

            1.  แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมทั้ง 5 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.52/83.75 เมื่อพิจารณาแบบฝึกเสริมทักษะในแต่ละเล่มพบว่า ทุกเล่มมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 มีรายละเอียดดังนี้ เล่มที่ 1 Greetings  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.22/85.42   เล่มที่ 2 Saying Goodbye  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.46/87.50 เล่มที่ 3 Introductions  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.13/84.58  เล่มที่ 4 Thanking  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.10/85.83  และเล่มที่ 5 Apologizing  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.56/86.67

            2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ที่เรียนด้วยแบบฝึก เสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.83)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แบบฝึกเสริมทักษะทำให้ฉันสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้มากขึ้น (= 5.00)  ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ฉันมีโอกาสทราบผลคะแนนอย่างสม่ำเสมอ (= 4.47)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์