การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ ท้องถิ่น โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพของ good_teach

ชื่อเรื่อง           การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ    ท้องถิ่น โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย             นางกรรณิการ์    ทองสุวรรณ์

ปีที่วิจัย           ๒๕๕๗

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล    โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL ของสตัฟเฟิลบีม (STUFFLEBEAM) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น ๓๑๓ คน  ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน ๒ คน ครูผู้สอนจำนวน ๒๐ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน๑๕ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๓๒ คน    และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๓๒ คน      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามจำนวน ๕ ชุด ประกอบด้วยแบบสอบถามสำหรับนักเรียน แบบสอบถามสำหรับครูผู้สอน  แบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียน  และแบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการหาร้อยละ ( % ) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analisis)

          ผลการวิจัย

          ๑. หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ    ท้องถิ่น โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมมากที่สุด ด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

          ๒. ด้านบริบทพบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า โครงสร้างของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านนโยบาย สภาพแวดล้อมและสาระการเรียนรู้  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

          ๓. ด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ คุณสมบัติครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความร่วมมือจากชุมชน และวัสดุ อุปกรณ์และคุณสมบัติของผู้บริหาร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

          ๔. ด้านกระบวนการพบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล การบริหารหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามลำดับ

          ๕. ด้านผลผลิตพบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ความสามารถในการนำความรู้ไปปฏิบัติงานด้านอาชีพท้องถิ่น ด้านความภาคภูมิใจในผลงาน โครงการ ชิ้นงานของตนเองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การมีความรู้และทักษะด้านอาชีพท้องถิ่น และทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

          ๖. ด้านผลกระทบพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีชื่อเสียงของโรงเรียนและการยอมรับของชุมชน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือรางวัลเกียรติยศ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

          ๗. ด้านประสิทธิผล พบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากคือ ด้านความรู้ของนักเรียน ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามลำดับ

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์