รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                        การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ในปีการศึกษา 2557 ให้สูงขึ้น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เซต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน         บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบฝึกทักษะเรื่อง เซต จำนวน 4 หน่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่อง เซต ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลจากการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ในปีการศึกษา 2557      พบว่านักเรียนสามารถทำคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่อง เซต พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะเรื่อง เซต ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์