รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 2 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

บทคัดย่อ

 

ชื่อผลงาน  : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 2 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว  แก๊ส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสา  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

ชื่อผู้ทำผลงาน : นางสาวมาลินี  อนุรักษ์

                   การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 2 เรื่องของแข็ง ของเหลว  แก๊ส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 2 เรื่องของแข็ง ของเหลว  แก๊ส และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 2 เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสา  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 2 เรื่องของแข็ง ของเหลว  แก๊ส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 6 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 2 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว  แก๊ส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่       ค่า เฉลี่ย  () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้  E1/E2  สถิติที่ใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนใช้การทดสอบแบบที (t-test Dependent) สถิติที่ใช้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนใช้ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                   ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 2 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว  แก๊ส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.85/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (= 4.30 , S.D. = 0.32) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์