รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจำวัน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน

ชื่อผูวิจัย         นางวราภรณ  โพธิ์เย็น

ปที่แลวเสร็จ     2558

 

บทคัดย่อ

 

                         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความรูกอน และหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจำวัน และศึกษาความ พึงพอใจของผู้ใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย   1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจําวัน  2.แบบทดสอบ หาประสิทธิภาพของบทเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียน และ  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอย่าง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 6 โรงเรียนชุมชนบานหวยกระบอก (สามัคคีวิทยา) อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.37/ 80.25 มีประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียน (Epost) เทากับ 80.25 และประสิทธิภาพกอนกระบวนการเรียน (Epre) เทากับ 18.08 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรูเพิ่มขึ้น 62.17 และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับความพึงพอใจคอนขางมาก  (คาเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจําวันที่พัฒนาขึ้นเปนบทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์