การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวัชรพล

วัชรพล  ผือโย,  2557.  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ประวัติและความสำคัญของ

          พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  นักเรียน

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Designs  มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียน  สำเร็จรูป ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

        กลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านฉนวน ตำบลบ้านดอน อำเภอ   ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplimg)

        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 แผน ใช้เวลาเรียน 16 ชั่วโมง  2) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย

        ผลการวิจัยพบว่า

         1.  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.64/86.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

         2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3.     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจรายด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเป็นสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด

          โดยสรุป ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บ่งชี้ให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากที่สุด จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 92 คน กำลังออนไลน์