รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

รูปภาพของ wassanatakabko

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย           

                   ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา      นางสาววาสนา   ต๊ะกาบโค

ปีการศึกษา    2557

              

            รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย จำแนกรายด้านและภาพรวมและเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อน-หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย จำแนกรายด้านและภาพรวมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 26 คน  การศึกษาโดยใช้รูปแบบการทดลองกับประชากรกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) คือ ดำเนินการประเมินการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความคิดคล่องแคล่วง  ด้านความคิดริเริ่ม  ด้านความคิดละเอียดลออ ประณีต ก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย  ด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย จำนวน 27  กิจกรรม จึงทำการประเมินความคิดสร้างสรรค์ ด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ชุดเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ใน          การดำเนิน  การศึกษา ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1จำนวน 27 กิจกรรม  แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 27  แผน และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาด้วยค่าเฉลี่ย (µ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการศึกษา และค่าร้อยละ พบว่า

 สรุปผลการศึกษา ดังนี้

             1.  ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย จำนวน 27 แผน ระยะเวลา 9 สัปดาห์ จำแนกรายด้านและภาพรวม พบว่า ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ และภาพรวม เริ่มต้นสัปดาห์แรกมีคะแนนเฉลี่ย (µ) ระดับพอใช้ 1.81, 1.81, 1.77 และ 1.80 ตามลำดับจากนั้น จากนั้น นักเรียน            ก็มีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์จนถึงสัปดาห์ที่ 9 ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ และภาพรวม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (µ) ระดับดี 2.79, 2.81, 2.82 และ 2.81 ตามลำดับ

            2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1     จำแนกรายด้าน และภาพรวม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแสนสวย พบว่า    คะแนนหลังการจัดกิจกรรม  ด้านความคิดคล่องแคล่ว  ด้านความคิดริเริ่ม  ด้านความคิดละเอียดลออ ประณีต และภาพรวม คือ 19.27, 19.15, 32.35 และ 70.77 ตามลำดับ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมคือ 10.12, 10.31, 17.46 และ 37.89 ตามลำดับ มีความแตกต่างกันร้อยละ 30.50,29.47, 35.00 และ 34.61 ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์