ประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชื่อเรื่อง                           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25             ปีที่ดำเนินโครงการ                          ปีการศึกษา 2557

ผู้ประเมิน                       นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์

ตำแหน่ง                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 

บทคัดย่อ
            การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นแนวทางในการประเมินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่

                   1. ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของโครงการ

                   2. ด้านความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ

                   3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ

                   4. ด้านผลผลิตของโครงการ 3 ส่วน คือ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน โดยใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA และประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินโครงการ  

                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ สุ่มจากประชากรโดยเปรียบเทียบจากตารางสุ่มตัวอย่างของ Krejcie,  R.V., and Morgan, (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 2549, หน้า 218) กล่าวคือสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามประเภทของประชากรโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  44 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน นักเรียน จำนวน 254 คน ผู้ปกครอง 248 คนจำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 560 คน

                      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นจากการกำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจากเนื้อหาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ฉบับ                 

                      การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่าอำนาจจำแนก (Item discriminates) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)

                      ผลการประเมินพบว่า

                    1. ด้านสภาพแวดล้อม (Context)  พบว่า  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ระดับมาก 8 ข้อ โดยสภาพแวดล้อมของโครงการ ข้อที่ว่า โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความเหมาะสมอยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.57) อันดับรองลงมา ได้แก่ ความเป็นไปได้ของโครงการ ( = 4.43) โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน และวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน ( = 4.40) และโครงการโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.31)

                    2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 9 ข้อ ระดับมาก 18 ข้อ โดยปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ ข้อที่ว่า งบประมาณและกิจกรรมที่ใช้ในการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษามีความสอดคล้องกัน อยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.66) ส่วนอันดับรองลงมา ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่ว่า โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจหลักการและวิธีการดำเนินการตามโครงการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

( = 4.64) ด้านการบริหารจัดการ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ( = 4.62) และด้านการบริหารจัดการ  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์หรือปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 4.55) ตามลำดับ

                    3. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นการวางแผนการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

( = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ ระดับมาก 19 ข้อ โดยความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน ด้านขั้นตอนการประเมินผล ข้อที่ว่ามีการวางกรอบการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน อยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.66) อันดับรองลงมา ได้แก่ กระบวน การดำเนินงานด้านปรับปรุงและพัฒนา ข้อมีการวางแผนการพัฒนางานในปีต่อไป ( = 4.62) กระบวนการด้านขั้นการประเมินผล ข้อมีการวิเคราะห์ข้อมูล ( = 4.55) และด้านการดำเนินการตามแผน ข้อการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผน ( = 4.53) ตามลำดับ

                      4. ด้านผลผลิต (Output)

                          4.1 ผลการการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ ระดับมาก 19 ข้อ โดยผลการการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่5 การส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเครือข่าย

สหวิชาชีพ ข้อมีเครือข่ายสหวิชาชีพที่มีการจัดตั้ง มีแผนดำเนินงาน และมีกิจกรรมการประสานงาน การร่วมดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในอันดับสูงสุด

( = 4.66) อันดับรองลงมา ได้แก่ ขั้นที่ 4 การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน ข้อมีกิจกรรมส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพื่อนนักเรียนอย่างหลากหลาย ตามสภาพปัญหา เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ดูแลน้อง ( = 4.58) ขั้นตอนที่ 5 การส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายสหวิชาชีพ ข้อมีการส่งต่อภายในและหรือภายนอกพร้อมกับข้อมูลผลการช่วยเหลือเบื้องต้น ( = 4.56) และขั้นตอนที่ ข้อมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างทันเหตุการณ์ ( = 4.55)

                            4.2 การประเมินผลประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ ระดับมาก 21 ข้อ โดยคุณภาพนักเรียนด้านเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ข้อที่ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสาธารณะ อยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.64) อันดับรองลงมา ได้แก่ ด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ ข้อสามารถใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ( = 4.55) ศรัทธาและเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น และด้านเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต ข้อรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัว และด้านมีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต ข้อมีแนวทางและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ( = 4.54)

               4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยความพึงพอใจด้านการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาข้อที่ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และข้อนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม อยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.48) อันดับรองลงมา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก ( = 4.45) นักเรียนที่มีปัญหายากแก่การแก้ไขได้รับการช่วยเหลือโดยการส่งต่อทั้งภายในและภายนอก ( = 4.42) ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ เสี่ยง/มีปัญหา เพื่อรู้ความต้องการและส่งเสริมได้ถูกต้อง และผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจให้ความร่วมมือสนับสนุนงานระบบดูแลช่วยเหลือ ( = 4.40) ตามลำดับ

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์