รายงานผลการใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)

 

 

 

 

ชื่อผลงาน    :    รายงานผลการใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง

    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)

ผู้จัดทำ         :   นางโสภา    เรืองสุข

หน่วยงาน    :  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)  กองการศึกษาเทศบาลตำบลพะตง

                            อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา  :  2556

 

บทคัดย่อ

            การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556  จำนวน  30  คน  ผ่านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้วยชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  ระยะเวลา  8  สัปดาห์  จำนวน  22  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละความก้าวหน้า (D%)  และทดสอบค่าที (t – test)

 

ผลการศึกษา

                1.  ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.02/84.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และมีความก้าวหน้าโดยรวม  ร้อยละ  39.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  (ร้อยละ  25)

                3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์