รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ

ชื่อเรื่อง                    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1        

ผู้รายงาน                  นางทิพาภรณ์  หญีตศรีคำ

ระยะเวลาดำเนินการ      ปีการศึกษา  2557

บทคัดย่อ

             การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ
1) ประเมินสภาพแวดล้อม (Context:C) ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input:I) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการดำเนินการตามโครงการ3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process:P) ในการดำเนินงานตามโครงการด้านการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product:P)ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมตามโครงสร้างซีท(Seat Framework)5) เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact:I) ของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน6) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการตามโครงสร้างซีท  (Seat Framework) ด้านผู้เรียน  ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  และด้านเครื่องมือ  ของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองและนักเรียน
             การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ดำเนินการในปีการศึกษา  2557ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คนครู จำนวน 33คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15คน ผู้ปกครองจำนวน 124 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องละ 6คนจำนวน 126คนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗(บ้านเนินสันติ)  จำนวน 300 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp.607-610)เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่แบบสอบถาม เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5  ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการประเมินโครงการ

         ผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำนวน 5 ด้าน โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านผลกระทบ(Impact:I)รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อม(Context:C) และด้านผลผลิต(Product:P) ถัดมา คือ ด้านกระบวนการ(Process:P)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input:I)

         ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)  จำนวน 4 ด้าน โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยการสอน (A-Activities) และด้านผู้เรียน (S-Student)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านสภาพแวดล้อม (E-Environment)ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด  วิเคราะห์เนื้อหาและสรุป  นำเสนอเป็นความเรียงเรียงลำดับความสำคัญตามจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามจากมากไปน้อย  ดังนี้1)ควรสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความบกพร่องได้ร่วมกิจกรรม ร่วมแสดงความสามารถในทุกกิจกรรม 2)บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ บุคลากรที่รับผิดชอบมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากจึงไม่สามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมได้เต็มที่3) วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ยังไม่หลากหลาย และไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปต้องซื้อจากร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษเท่านั้น 4) บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์