เคมีประยุกต์-สถาปัตย์จุฬาฯ รับนิสิตใหม่

สาขาวิชาเคมีประยุกค์ คณะวิทยาศาสตร์  และสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2552 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-30 มกราคม 2552 จำนวนไม่เกิน 200 คน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและด้วยตนเอง


          คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ และแขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
          1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในระบบการศึกษาของประเทศไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศ หรือผู้สมัครชาวไทยที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในต่างประเทศ จะต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติให้ครบถ้วน
          2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่าโดยต้องมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) มาแสดง ในกรณีของผู้สมัครที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 1 แห่งให้ถือ GPAX ของโรงเรียนที่ออกใบจบการศึกษาแก่ผู้สมัคร
          3.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ TOEFL Paper-based ไม่ต่อกว่า 550 หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ SAT1 (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ CU-AAT ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550
         4.มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ SAT1(Math) ต่ำกว่า 450 และมีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-ATS ไม่ต่ำกว่า 320 หรือCU-ATS(NANO) ไม่ต่ำกว่า 320 แบบทดสอบอื่น ๆ ที่วัดความถนัดทางเคมี ที่จัดทดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 320 หรือ SAT Subject Test (Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 320
          โดยสามารถใช้คะแนนสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษและความรู้เฉพาะย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร สำหรับผู้สมัครชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศต้องแนบจดหมายรับรองจากผู้สอน 1 ฉบับและผู้อำนวยการอาจารย์ใหญ่หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ รวม 2 ฉบับหรือสอบผ่านความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ และจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          ส่วนสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมต้องมีคะแนนสอบความถนัดทางด้านการออกแบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TAD ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
        
  เอกสารการสมัคร
          1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป ใบ
          2.รายงานผลการศึกษาและผลการทดสอบ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
          4.ซองจดหมายติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเองจำนวน 1 ซอง สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในส่วนของผู้สมัคร ส่วนการสมัครคณะสถาปัตยกรรมต้องมี Portfolio ความหนาไม่เกิน 1 นิ้วขนาด A4 หรือ A3 รวมผลงานส่วนบุคคลด้านศิลปะ งานฝีมือ และงานออกแบบ
          วิธีการสมัคร ให้ขอใบสมัครได้ที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามงกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-7600-1 โทรสาร 0-2218-7600 e-mail:
mail2bsac@gmail.com หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/BSAC แล้วสามารถสมัครด้วยตนเองโดยการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร ใบยืนยันการชำระค่าสมัคร ณ BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามงกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หรือจะสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครและใบยืนยันการชำระเงินค่าสมัคร ส่งไปยังตู้ป.ณ.2026 ไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10332 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2552
        สนใจขอรับใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามงกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-7600-1 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/BSAC ส่วนสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดาวน์โหลดได้จาก http://www.cuinda.info หรือสอบถามที่โทร 0-2218-4330

          ทางด้านการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 จำนวน 45 คน
          การสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองโดยการยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คจำนวน 1,000 บาทสั่งจ่ายในนามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 302/1 ชั้น 3 อาคารเลิศอุรัสยะนันทน์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ) หมายเลขบัญชี 045-521784-6 จำนวน 1,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการส่ง ส่งไปยัง สำนักงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 302/1 ชั้น 3 อาคารเลิศอุรัสยะนันทน์  ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552
          สนใจรับใบสมัครโดยการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://cucommde.blogspot.com หรือติดต่อที่สำนักงานหลักสูตรฯโดยตรง โทร 0-2218-4494
        
  (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105972 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.015 www.elearneasy.com


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์