หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำลังเปิดรับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ในวิทยาลัยพยาบาล 5 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 2-27 กุมภาพันธ์ 2552
         
สถานที่ศึกษา
          -วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
          -วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
          -วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
          -วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
          -วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
        
  คุณสมบัติของผู้สมัครและผู้เข้าศึกษา
          1.เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(ม.ศ.5 หรือม.6) และ
          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน(ผดุงครรภ์อนามัย) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัยหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) พ.ศ.2525โดยต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่เป็นการลาไปศึกษาสาขาวิชาที่ทางราชการต้องการอย่างยิ่ง และได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรม เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
         
หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ชัดเจน 1 ชุด
          2.สำเนาวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(ม.ศ.5 หรือม.6)
          3.สำเนาประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) หรือสำเนาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) หรือสำเนาประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย หรือสำเนาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย)พ.ศ.2525
          4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุดในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทุกครั้ง
          5.รูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครจำนวน 3 รูป(ติดในใบสมัคร 1 รูป,ติดบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 2 รูปและต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน)
          6.ค่าสมัครสอบ 250 บาท
          หลักฐานที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
       
   วิธีการสมัคร
          -สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลที่กำหนด
          -สมัครทางไปรษณีย์โดยติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง
         
สนใจส่งใบสมัครและสอบถามได้ที่
          วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ 109/1 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร.0-2540-6500-3
          วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 203 หมู่ 2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร.0-3242-7049,0-3242-4126
          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 38/40 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร.0-5541-1173
          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 64 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
          วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี 224 ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-4525-5462,0-4524-5010,0-4525-5709

          ส่วนการเปิดรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ปีการศึกษา 2552 เพื่อศึกษาในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครระหว่างวันที่ 2-27 กุมภาพันธ์ 2552
        
  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา/มารดา/ผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
          2.เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่อกว่า 16 ปีและไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
          3.เป็นอสม.ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขดีเด่น หรือเป็นกรรมการชมรมอสม.ในจังหวัดที่สมัครเข้าศึกษา
          4.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
          5.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
          6.ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายนของปีที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาและไม่เป็นภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งของมหาเถรสมาคมเรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์พ.ศ.2521
         
หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัคร สั่งดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์
          2.หลักฐานการเป็นอสม.ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขดีเด่น หรือการเป็นกรรมการชมรมอสม.พร้อมสำเนาภาพถ่ายซึ่งลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่อสม.นั้นปฎิบัติงานอยู่
          3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร หากสมัครโดยใช้คุณสมบัติบิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านให้นำทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงด้วย
          4.ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไม่รับเทียบเท่าปวช.ปวส. และปวท. พร้อมสำเนาภาพถ่าย
          5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม.จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครและต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน
          6.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมสำเนา
          7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
        
  สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ทั่วประเทศ
          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก
          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี
          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี
          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง
          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา
       
   (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60105970 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.015 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์