เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูธัญลักษณ์ ศรีพรหมทอง

ชื่อเรื่อง                   รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง   การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20   

                              โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ผู้วิจัย                      ธัญลักษณ์   ศรีพรหมทอง

ตำแหน่ง                  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)   อำเภอศีขรภูมิ 

                              จังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา              2557 

 

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  20 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  ด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  20  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ  75  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  20 ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI)  4)  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   1   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   เขต 1   ปีการศึกษา   2557    จำนวนนักเรียน   31  คน   โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  20   โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  9  ชุด ระดับคะแนนเฉลี่ยของชุดฝึกทักษะ ทั้ง  9 ชุด  เท่ากับ  4.85   แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9  แผน   แผนละ  2   ชั่วโมง  รวม 20 ชั่วโมง  ระดับคะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง  9  ชุด  เท่ากับ  4.81   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  20  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน 30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่  0.45 - 0.81   ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่  0.20 – 0.67  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.93     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า  t

 

                   ผลการวิจัยพบว่า 

                   1.    ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  20  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  ( E1/E2 )   เท่ากับ   84.17/81.29   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งได้คือ  75/75            

                   2.    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  20  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                   3.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  20     จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI)  หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  75   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

                   4.     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  20 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI)  กับเมื่อหลังเรียนระยะเวลาผ่านไป  14  วันไม่แตกต่างกัน  แสดงว่าชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทำให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้

 

 

                   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์