NIDA ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ยกระดับสถาบันสู่ World Class University

‘นิด้า’ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ยกระดับสถาบันสู่ World Class University

มุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนาที่มีคุณภาพรองรับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

 

          ‘นิด้า’ เปิดวิสัยทัศน์เนื่องในโอกาสย่างเข้าสู่ 5 ทศวรรษ หลังดำเนินพันธกิจตามพระราชปณิธานของในหลวงมากว่า 50 ปี โดยมุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เดินหน้าเร่งยกระดับปั้นบุคลากรนักบริหารการพัฒนาก้าวสู่ระดับเวิลด์คลาสในทุกแขนง รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พร้อมยกระดับคณะต่าง ๆ ในสถาบัน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลภายใน 5 ปี

       

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ได้ก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถมาวางแผนและกำหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

          

          ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่นิด้าจะครบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถาบันในปี 2559 ทางนิด้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับสถาบันให้ก้าวสู่การเป็นสถาบันระดับโลก (World Class University) ในทุกด้าน ตั้งแต่คณาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มาเป็นผู้ให้ความรู้เพื่อสร้างบุคลากรนักบริหารพัฒนารุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ซึ่งสถาบันถือได้ว่ามีสัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่สูงสุดในประเทศ ตลอดจนเครื่องมือการเรียนการสอนที่มีความพร้อม เช่น ห้องสมุดที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยรองรับการใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล หรืออาคารเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา

         

          นอกจากนี้ นิด้ายังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กว่า 98 ฉบับ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้นและสร้างสรรค์นักบริหารการพัฒนาที่มีศักยภาพในการวางแผนพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานระดับโลก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมโลก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยให้นิด้าก้าวเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการยกระดับให้ทุกคณะของนิด้าได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลภายใน 5 ปี จากปัจจุบันที่มีคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก AACSB หรือ The Association to Advance Collegiate School of Business

         

          “เรามีเป้าหมายที่ต้องการยกระดับนิด้าให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลในทุกด้าน ที่ได้รับการรับรองหรือยอมรับจากนานาประเทศ เพื่อสร้างสรรค์บุคลากรนักบริหารการพัฒนาที่มีศักยภาพมาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้” รศ.ดร.ประดิษฐ์ กล่าว

         

          ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นสถาบันที่เน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา โดยมีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ครอบคลุมจำนวน 11 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 9,000 คน โดยตลอดระยะเวลา 50 ปี นิด้าได้ผลิตบุคลากรด้านนักบริหารการพัฒนาออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 70,000 คน

 

อธิการบดีนิด้า

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์