รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 เรื่อง การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกดประก

บทคัดย่อ

 

                   การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง 

การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกด  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง  (BBL)   เป็นการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม  อำเภอกมลาไสย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  9  คน  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 

1)     เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกด  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง  (BBL)  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)    เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกด  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง  (BBL)   3)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน  และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกด ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง  (BBL)   4)    เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกด  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง  (BBL)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  11  แผน  เวลา  20  ชั่วโมง    2) แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องการอ่านคำที่ตรงตามาตาตัวสะกด  จำนวน  9  ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก  1  ฉบับ  จำนวน  30  ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.71 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89  4)  แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  ที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.36 ถึง 0.86  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82  จำนวน  15  ข้อ   ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลใน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ถึงวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  จำนวน  20  ครั้ง  20  ชั่วโมง  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   ผลการศึกษาพบว่า

                         1.    ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกด  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง  (BBL)    มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.49/80.37   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                         2.    ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกด  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง  (BBL)  เท่ากับ 0.5047  หมายความว่า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกด  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง  (BBL)  นี้แล้ว  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 50.47

                         3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนโดย

ใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกด ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง  (BBL) 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                         4.    นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การอ่านคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกด  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง  (BBL)  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเป็น  4.21  ซึ่งหมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์