การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                    สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้ศึกษา      นายไชยยศ    คำสังวาลย์

ปีที่ศึกษา   2556  –  2557

    

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) สร้างและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีค่าดัชนีประสิทธิผล ตามเกณฑ์   0.50  2) ประเมินคุณภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4) ศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนหลังการฝึกอบรมให้สามารถ        จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ 5) ศึกษาความพึงพอใจในการนิเทศของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน    เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา       รอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2557ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ ศึกษาประกอบด้วย  1) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  สำหรับครู ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  2) แบบประเมินคุณภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา     รอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 5 ระดับ จำนวน 28  ข้อ 3) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมในการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ      4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4)  แบบนิเทศครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน       เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 20 ข้อ และ 5) แบบวัดความ         พึงพอใจในการนิเทศของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติ    ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐาน     ใช้การทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks  Test) 

ผลการศึกษาพบว่า   

                         1.  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.7016  หลังฝึกอบรมผู้เข้ารับ

การอบรมมีความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.16

                        2.  ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิต สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีคุณภาพ

อยู่ในระดับดี 

                         3.    ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนสุขศึกษา พบว่าหลังฝึกอบรมสูงกว่า

ก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                         4.  ผลการนิเทศครูผู้สอนสุขศึกษาหลังการฝึกอบรม พบว่าครูผู้สอนสุขศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี 

                         5.  ผลการสอบถามความพึงพอใจในการนิเทศของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้   ตามคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์